ใครได้ประโยชน์ เสียประโยชน์จากสภาวะเงินเฟ้อ

สภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คือ สภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผลทำให้มูลค่าของเงินที่เราถืออยู่มีค่าลดลง โดยภาวะเงินเฟ้ออาจมีสาเหตุมาจาก ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือสภาวะที่ความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขาย และสุดท้ายอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขอระบบเศรษฐกิจนั่นเอง และเมื่อใดที่ระบบเศรษฐกิจเกิดสภาวะเงินเฟ้อก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ตามมาแน่นอน

ผลกระทบที่ตามมาจากสภาวะเงินเฟ้อก็อาจจะมีทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับว่าจะทำให้ฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบนั่นเอง โดยสภาวะเงินเฟ้อจะส่งผลให้ความต้องการถือเงินของประชาชนต้องขึ้นอยู่กับการคาดคะเนราคาสินค้าหรือค่าของเงินเสมอ เพราะเมื่อค่าของเงินยิ่งต่ำ ประชาชนก็จะยิ่งพยายามถือเงินให้น้อยลง โดยจะมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้สภาวะเงินเฟ้อยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายได้ คือ ผู้ที่มีรายได้ประจำคงที่หรือรายได้ตายตัวจะเสียเปรียบ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะสูงขึ้นเพราะสินค้าและบริการต่าง ๆ ราคาสูงขึ้นแต่รายได้ที่เป็นตัวเงินยังคงเท่าเดิม ทำให้รู้สึกว่ารายได้ลดลงเมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่มีรายได้จากการค้ากำไร หรือพวกพ่อค้านักธุรกิจจะได้ประโยชน์จากการได้กำไรในสินค้าหรือบริการที่ราคาสูงขึ้น นอกจากนี้สภาวะเงินเฟ้อยังทำให้พวกลูกหนี้ได้เปรียบและทำให้พวกเจ้าหนี้เสียเปรียบ เนื่องจากส่งผลให้จำนวนเงินที่ลูกหนี้จะนำไปชำระหนี้คืนจำนวนเท่าเดิมนั้นกลับมีมูลค่าที่ลดลง ไม่เพียงแต่เท่านี้ สภาวะเงินเฟ้อยังทำให้ผู้ถือทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินแน่นอน เช่น เงินสด เงินฝากประจำ หุ้นกู้ นั้นเสียเปรียบ เพราะเงินค่าของเงินลดลง ในขณะที่ผู้ถือทรัพย์สินที่มีราคาไม่แน่นอนมักจะได้เปรียบ เพราะราคาของทรัพย์สินมักจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามราคาสินค้าและบริการในตลาด เช่น ที่ดิน อาคารบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากผลกระทบต่อประชาชนแล้ว รัฐบาลเองก็มักจะได้รับประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อ คือ เมื่อประชาชนมีรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มสูงขึ้น ก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้น ส่วนทางด้านรายจ่ายของรัฐบาลนั้นถ้ายังเป็นรายจ่ายที่คงที่ เช่น เงินเดือน, บำนาญ, เงินสงเคราะห์ต่าง ๆ รัฐก็จะได้ประโยชน์เพราะเงินจำนวนนั้นจะมีค่าน้อยลง และถ้ารัฐมีการกู้ยืมมากรัฐจะได้ประโยชน์ฐานะลูกหนี้นั่นเอง

อย่างไรก็ตามแล้วสภาวะเงินเฟ้ออย่างอ่อน ที่มีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 มักจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ให้เกิดการจ้างงาน แต่หากเกิดเงินเฟ้อมากขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ เกิดความไม่แน่นอน รัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมระดับราคาสินค้าในท้องตลาดได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และทำให้ประเทศขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *