สถาบันการเงินไทย

ถ้าพูดถึง “สถาบันการเงิน” คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงธนาคารต่าง ๆ แต่ความจริงแล้วธนาคารก็เป็นแค่หนึ่งในสถาบันการเงินเท่านั้นเอง เพราะสถาบันการเงินก็คือ สถาบันที่ทำหน้าที่ระดมเงินออม  และให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ที่ต้องการเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น อุปโภคบริโภค การซื้อบ้านซื้อรถ หรือเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

สถาบันการเงินถือเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ที่มีรายได้ที่ต้องการจะเก็บออมเงินไว้และผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยสถาบันการเงินจะระดมเงินออกจากประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ กันและจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ที่ออมเงินเป็นผลตอบแทน นอกจากนี้จะนำเงินที่ได้จากการออมเหล่านั้นไปให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้จ่ายหรือลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่กู้ยืมนั่นเอง โดยสถาบันการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ สถาบันการเงินประเภทธนาคาร สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคาร และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินประเภทธนาคาร ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ถูกตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ให้มีฐานะเป็นธนาคารกลางของประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบการเงินการธนาคารต่าง ๆ ของประเทศไทย และถือเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร และไม่มีแข่งขันกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ของเอกชน นอกจากนี้สถาบันการเงินประเภทธนาคารยังรวมไปถึง ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มีความสำคัญที่สุดในประเทศไทย เพราะมีปริมาณเงินฝากและจำนวนเงินให้กู้ยืมสูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สถาบันการเงินประเภทไม่ใช่ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งเพื่อดำเนินกิจการด้านใดด้านหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายควบคุมการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้นๆ ถือเป็นสถาบันการเงินที่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านสินเชื่อ โดยมีอยู่มากมายหลายประเภททั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน เช่น บริษัทเงินทุน กองทุนรวม สหกรณ์เกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ โดยจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งมอบหมายให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินไม่ได้มีแต่ธนาคารเท่านั้น แต่สถาบันการเงินยังรวมไปถึงหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินมากมาย และยังถือเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งอีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *